Agderposten

Meninger

Debatt: Håper forbedringene på Margaretestiftelsen vil forplante seg

Debatt: Håper forbedringene på Margaretestiftelsen vil forplante seg

LESERINNLEGG: Ved valget i 2015 lanserte Arbeiderpartiet slagordet «Knus stoppeklokka!». Foranledningen var at flere hjemmeboende innbyggere opplevde omsorgstjenestene som lite helhetlige og styrt av strikte tidsangivelser. Noen innbyggere sto fram i lokalavisene med sine frustrasjoner.

Hvordan har tjenesteytingen og systemet for tildeling av tjenester utviklet seg de siste årene? Har vi fortsatt et system med stokkeklokke? Eller har fagfolkene våre fått et større armslag slik at de lettere kan finne gode løsninger for den enkelte innbygger? Ser vi konturene av et mer tillitsbasert system, slik bydeler i Oslo kommune prøver ut?

Arendal bystyre vedtok i 2016 at dagens modell for tjenestetildeling innen helse og omsorgstjenester justeres slik at vedtakene blir mindre detaljert, slik at handlingsrommet for medarbeiderne og pasientene økes. Det skal legges vekt på samhandling og kommunikasjon mellom tjenestekontor og utøvende tjenester. Bystyret har senere bedt rådmannen utrede tillitsmodellen. Til bystyremøtet nå i august har rådmannen laget en oversiktlig oppsummering av hva som er gjort så langt.

Vi har flere tjenester som jeg vil si arbeider tillitsbasert. Medarbeidere som arbeider med hverdagsrehabilitering og medarbeidere med psykisk helsetjenester er gode eksempler. Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» har ved etablering av innsatsteam hverdagsrehabilitering vært stilt i møte med våre innbyggere som har eller skal ha tjenester fra sektoren. Innsatsteam hverdagsrehabilitering ble opprettet i 2012. Siden 2012 er det etablert flere innsatsteam, f.eks. innen psykisk helse og rus og for mennesker med utviklingshemming. Stadig flere tjenester har tatt i bruk systematisk tilbakemelding fra innbyggere. Tjenestene utvikles i tråd med disse tilbakemeldingene. Alle disse tjenestene leverer gode tjenester og det arbeides tillitsbasert.

LES OGSÅ: Setter nye krav til omsorg

Leder og medarbeidere på Margaretestiftelsen har konkretisert hvordan man kan erstatte en arbeidsform med arbeidslister styrt av tidsestimat for hver aktivitet. Margaretestiftelsen er en omsorgsbolig med heldøgns bemanning fra hjemmesykepleien. Tildeling av tjenester i blokker/kategorier vil gi de ansatte et større rom for faglig skjønn. En slik helhetlig tilnærming forventes det bedre kvalitet på tjenestene. Arbeidsmåten vil også være tidsbesparende både for ansatte i omsorgsboligen og ved tjenestekontoret, fordi det brukes mindre tid til nøyaktig tidsestimering av enkelttiltak.

Det blir spennende å følge med på deres erfaringer. Det samme synes Fylkesmannen i Agder, som har varslet at de vil komme tilbake til omsorgsboligen til høsten for å se på den nye organiseringen som nå igangsettes. Erfaringene som høstes på Margaretestiftelsen kan komme til nytte for de tre andre omsorgsboligene med base. Jeg håper at forbedringene på Margaretestiftelsen vil forplante seg til omsorgsboligene på Bjorbekktunet, Flosta og Plankemyra.

I hjemmesykepleien arbeides det godt med gode pasientforløp, livsglede og økt fokus på brukermedvirkning og pårørendesamarbeid. Det samme gjelder kommunikasjon og oppfølging av spørsmålet «hva er viktig for deg». Det er lagt sterkere vekt på at ansatte skal utøve faglig skjønn for å sikre at brukerne får forsvarlige og riktige tjenester.

VIDEO: De prøvde en vanlig utlysning. Og så prøvde de dette

På omsorgskomiteens omfattende besøksrunde erfarte vi at hjemmesykepleien opplever at det i perioder er utfordrende å løse oppgavene med de tilgjengelige ressurser. Stress og press i tjenesten øker når det oppstår uforutsette hendelser, uforutsette alarmer eller utskriving fra sykehuset. Ansatte er likevel opptatt av å skape ro og gode tjenester og medvirker selv til å definere hvor lang tid en trenger på arbeidsoppgavene. Omsorgskomiteen registrerte at det fantes et godt rom for selvstendighet. Og det er god kontakt mellom medarbeiderne i hjemmesykepleien og Tjenestekontoret. Medarbeidere som arbeider pasientrettet gir innspill til Tjenestekontoret, som endrer vedtakene slik at de blir mest mulig tilpasset den enkeltes behov.

Administrasjonen har utarbeidet tjenestekatalog og tildelingskriterier, som inngår som beslutningsstøtte for saksbehandlere i arbeidsprosesser knyttet til saksbehandling. Dette er en viktig forutsetning for at tillitsmodellen skal fungere godt i Arendal kommune.

Ledere og medarbeider i kommunen har innledet samarbeid med noen bydeler i Oslo som arbeider tillitsbasert. Jeg håper og tror at erfaringene fra Oslo kan hjelpe oss til å ta flere gode steg framover, særlig knyttet til videreutvikling av hjemmesykepleien. Rådmannen peker på det samme i saken som skal behandles nå i august.

Kommunen trenger et system med tildeling av tjenester. Vi må ha rutiner som bidra til rettssikkerhet, god planlegging og effektiv organisering av tjenestene. Det må formelt fattes vedtak om hvilken hjelp den enkelte skal ha. Dette er lovbestemt. Samtidig er det viktig at fagfolk som steller pasienter kan utøve et selvstendig faglig skjønn, vurdere hva som er viktig for den enkelte pasient og finne gode løsninger der og da. Slik skaper vi en spennende arbeidsplass og rekrutteringen blir enklere. Samtidig må det skapes rom for at den enkelte pasient kan få fram hva som er viktig for vedkommende, slik at tjenestene oppleves som tilpasset den enkelte. Slik skapes tillit til tjenestene.

Lovbruddene på Margaretestiftelsen: – Vi politikere har ikke vært flinke nok

Jeg mener at vi har tatt steg i riktig retning. Tjenestene i Arendal har blitt mer tillitsbaserte. De hjemmebaserte tjenestene i Arendal har fått styrket bemanningen de siste årene. Kommunen bruker en mye større andel av budsjettet til omsorg i år enn vi gjorde for fire år siden. Spørsmålet «Hva er viktig for deg» forteller om en holdning som nå er godt innarbeidet i omsorgstjenesten. Spørsmålet stilles hver dag av mange medarbeidere i Arendal kommune, og bidrar til at pasientene får mer treffsikker bistand. Kanskje det er på tide å knuse stoppeklokka, fordi begrepet ikke lenger beskriver hvordan det nå arbeides. Men samtidig må vi vite at vi er ikke i mål, det er viktig å utvikle omsorgstjenestene videre. Jeg håper folkevalgte, fotfolk og ledere kan samarbeide om veien videre. Det som er gledelig er at omsorgsmedarbeiderne i Arendal er veldig innovative og utviklingsorienterte. Det kom tydelig fram i komiteens besøksrunde i første halvår. Det skaper et godt grunnlag for å ta nye gode steg sammen i den fireårsperioden som begynner etter valget.

Atle Svendal (Ap)

Leder av bystyrets helse og omsorgskomité