Agderposten

Meninger

Leder: Forslaget om politiattest fremstår som lite gjennomtenkt

Leder: Forslaget om politiattest fremstår som lite gjennomtenkt

Agderpostens leder torsdag 29. august 2019.

Aust-Agder skytterkrets ønsker en lovendring som gir dem anledning til å kreve politiattest for dem som ønsker seg medlemskap eller sikkerhetskurs i regi av skytterlag tilsluttet Norges Skytterforbund.

Bakgrunnen er, ifølge nestleder i Aust- Agder skytterkrets Lars Kristian Sundtoft, at «vi lever i et dynamisk samfunn der ting forandrer seg. Da ønsker vi at skyttermiljøet bidrar til å gjøre det trygt der vi har muligheten til det». Han sier videre at instruktører i skytterlagene fra tid til annen «føler seg utrygge fordi de ikke vet hvem medlemmene er».

På den ene siden mener altså Sundtoft at en politiattest vil bidra til å beskytte samfunnet. Dernest mener han at innkreving av attest kan gjøre hans egne medlemmer og instruktører tryggere. For så vidt aktverdige grunner begge deler. Men likevel framstår forslaget om politiattest som lite gjennomtenkt.

For det første reiser forslaget en rekke juridiske og praktiske spørsmål. Sundtoft nøyer seg nemlig ikke med krav om politiattest. I et forsøk på å ivareta potensielle medlemmers personvern, eller for å slippe å gjøre vurderingen selv, mener han – og Aust-Agder skytterkrets – at skytterlagene ikke trenger å se innholdet i politiattesten, men at et «ja» eller «nei» fra politiet er tilstrekkelig. Dermed overlates avgjørelsen i realiteten til politiet. I tillegg ønsker de at politiet skal gi skytterlagene beskjed dersom en person ikke lenger er skikket til å ha våpenkort.

Det er noe uklart hva skytterkretsen mener politiattesten skal inneholde og hva som skal være ekskluderingsgrunn. Dersom det er ordinær politiattest som kreves, vil det bety at en person domfelt for momsunndragelse eller trygdesvindel kan være uskikket til å være medlem i et skytterlag.

I tillegg til at det vil bety et betydelig merarbeid for politiet dersom de både må forhåndsgodkjenne medlemmer for å oppfylle skytterkretsens forslag. Og dernest må sjekke vandel når de utsteder våpenlisens etter seks måneders medlemskap, slik regelverket allerede bestemmer.

Uansett gode intensjoner vil vi advare mot lovendringer som neppe vil bidra til å oppnå de formål loven er ment å ha. Heldigvis har vi så langt, hvis vi ser bort fra Utøya-terroren, knapt noen eksempler på masseskytinger i Norge. Heller ikke er skytevåpen særlig hyppig brukt som drapsvåpen (37 saker i tiåret fra 2009-2018). Dette til tross for at det er anslagsvis 1,3 millioner registrerte private skytevåpen i Norge.

Intensjonen bak forslaget til Aust-Agder skytterkrets er helt sikkert den aller beste, men det er like fullt et bomskudd.