Agderposten

Meninger

Debatt: Hvorfor snakker vi om bompenger når vi har store utfordringer med klimaet?

Debatt: Hvorfor snakker vi om bompenger når vi har store utfordringer med klimaet?

LESERINNLEGG: Reduksjon i bompenger har blitt det viktige i denne valgkampen – i stedet for å løfte debatten rundt klimautfordringene.

Hva er den viktigste saken i årets kommunevalgkamp? Svarene vil selvsagt variere ut fra hvem du spør, men et spørsmål angår alle innbyggere og bør stå øverst i en hver valgdebatt – kampen for klima.

Agderposten tar også opp temaet i sin leder 20.08.19 og konstaterer at det kun er tre av 14 (!) partier/lister som er åpne for bompenger i en eller annen form i Arendal.

Avisen viser til at alle partiene mener at de vil ha et bedre klima, men påpeker den manglende troverdigheten når svært få har konkret og troverdig politikk og ingen plan for hvordan det skal finansieres.

Bompenger, eller annen form for veiprising, burde egentlig ikke være hovedtema i årets valgkamp. Det som burde dominere valgkampen og samfunnsdebatten, er hvordan vi møter klimautfordringene og trusselen mot naturmangfoldet. Bom og veiprising som virkemidler, både for finansiering og endring av handlingsmønster, er viktig, men ikke overordnet. Det overordnede temaet må være klimaendringene og de truslene de utgjør for vår velferd og, på sikt, eksistensgrunnlag.

En god politikk for et bedre klima må være «bredspektret» og ta opp i seg mange tiltak. Dette har Venstre forstått og kjempet for lenge. Derfor har vi i regjering fått gjennomslag for en forsterket politikk for el-biler, vi har økt budsjettene til forskning og investering i grønn teknologi, intensivert fokus på plast i havet (hvor vi nå har en lederposisjon internasjonalt), for å nevne noe. Men, mens vi før har trodd at vi kunne «teknologisere» oss ut av klimakrisen, er det gjennom de seneste rapportene både fra FNs klimapanel og fra FNs naturpanel, blitt klart at vi er nødt til også å endre adferd.

Få politikere liker å påføre borgerne skatter og avgifter – i hvert fall ikke Venstre. Samtidig anerkjenner vi at gjennom en relativt bred politisk enighet rundt skatte- og avgiftspolitikken i Norge, har vi uavhengig av politisk farge på regjeringer, klart å bygge den velferdsstaten vi har i dag.

Skatter og avgifter er et effektivt middel både for å finansier villet politikk og for å skape ønskede adferdsendringer i samfunnet. Man kan diskutere nivå og innretning på avgifter og skatter, men f.eks. både tobakks- og alkoholavgifter har stått seg gjennom regjeringer med skiftende politisk retning. Det er i et slikt perspektiv vi bør diskutere bompenger og veiprising, som et middel for et større mål – en effektiv politikk for å møte vår tids største utfordring, klimaendringene.

Et annet viktig prinsipp både i Venstres skatte- og avgiftspolitikk og i vår klima- og miljøpolitikk, er at forurenser betaler. Når vi nå ser at kostnadene ved klimaendringene øker, er det ikke tilstrekkelig å peke på at vi både betaler veiavgift, engangsavgift ved nybilkjøp og drivstoffavgift (spesielt når vi vet at disse avgiften er relativt lave i Norge, holdt opp mot lønnsnivå og kjøpekraft).

Igjen så anerkjenner Venstre at disse avgiftene ikke er noe man blir populær av å snakke om (med mindre man vil kutte dem), og derfor ønsker vi både nasjonale og lokale debatter velkomne.

Men både folkeaksjoner mot bompenger og majoriteten av partier i Arendal, har skapt en agenda hvor det ikke er mulig å føre en hensiktsmessig debatt – fordi det som skulle være et virkemiddel er blitt et mål. Fordi reduksjon i bompenger har blitt det viktige i denne valgkampen – i stedet for å løfte debatten rundt klimautfordringene.

Bompengemotstanderne hevder at deres kamp handler om at bompenger rammer usosialt og pengene i for liten grad går til det de skulle – bedre vei eller mere, bedre og billigere kollektivtransport og bedre tilrettelegging for gange og sykling.

Det er ingen tvil om at pengene kan brukes mer effektivt og at bompenger rammer ulikt og derfor også usosialt. Alle avgifter som ikke baserer seg på inntekt og formue, rammer usosialt. Moms, enten det er på mat, klær eller andre varer, er tyngre å bære for innbyggere med svak økonomi enn for mennesker som er godt bemidlet.

Derfor bør alle heie frem utviklingen av mer sosialt rettferdig veiprising, som kan hensynsta ikke bare hvor du kjører, men også hvor langt du kjører. En mulighet er at man betaler mindre i veiprising, når man kjører i områder med dårlig kollektivdekning. For helt vesentlig for alle form for veiprising/bompenger, er at man skal kunne velge miljøvennlige alternativer, til konkurransedyktige priser.

Utgangspunktet for enhver bompengediskusjon bør være klima. Men også fordelings- og levekårsspørsmål er viktig i denne debatten. Gjennom en omfordeling fra bilisme til kollektiv, vil man styrke levekårene for viktige befolkningsgrupper. En av fem husstander i Arendal har ikke bil. Dette er blant annet lavinntektsfamilier og eldre som ikke lengre kan kjøre selv. Viktig for disse og andre befolkningsgrupper uten bil, er at vi styrker kollektivtilbudet i kommunen. Dette vil kunne løfte livskvaliteten og levekårene for mange, som ikke kan velge om de vil kjøre egen bil – fordi de ikke har bil.

Arendal har en svært lav andel kollektivreisende, med kun fire prosent.

Det betyr at vi har en stor og viktig jobb å gjøre. Samtidig gir den lave kollektivbruken (og høye bilbruken) en mulighet til å få betydelige endringer med relativt beskjedne virkemidler. En relativt lav bomtakst eller veiprising, vil kunne gi oss mulighet til å tilby både bileiere og de som er uten bil og ikke har noe transportaleternativ i det hele tatt, betydelig bedre kollektivtilbud. Til beste for både klima og levekårene til mange innbyggere.

Først og fremst etterlyser vi ikke mer bom eller andre avgifter, vi etterlyser politikere som tørr å gå inn i de vanskelige debattene og ta modige valg. Arendal Venstre er klar til å ta den rollen og det ansvaret!

Pål Koren Pedersen, ordførerkandidat for Arendal Venstre

Cathrine Høyesen Hall, 2. kandidat for Arendal Venstre

Ivar Grødal, 3. kandidat for Arendal Venstre

Mona Hauglid, 4. kandidat for Arendal Venstre