Agderposten

Meninger

Debatt: At fylkets skoler skal kjempe om å tiltrekke seg de flinkeste elevene, er ganske drøyt

Debatt: At fylkets skoler skal kjempe om å tiltrekke seg de flinkeste elevene, er ganske drøyt

LESERINNLEGG: Igjen har fritt skolevalg blitt satt på dagsorden.

Fylkesordførerkandidat til nye Agder, Arne Thomassen, og ungdomskandidat, Erik Johan Tellefsen Lindøe, begge fra Høyre, fremmer gjennom leserinnlegg i Fædrelandsvennen 14.08 forslag om å innføre fritt skolevalg.

Argumentasjonen er følgende:

l Nærskoleprinsippet er et hinder for å utjevne forskjeller i samfunnet.

l Fritt skolevalg vil utjevne forskjeller i samfunnet og skape et Agder med muligheter for alle

l Skolen er til for elevene og ikke omvendt.

Det er et faktum at forskjellene i samfunnet øker, men fritt skolevalg vil slett ikke utjevne forskjellene, snarere tvert imot.

Thomassen og Tellefsen Lindøe skriver at det er skolenes eget ansvar å «gjøre seg lekker og attraktiv» for søkerne. Det må forstås slik Høyre-politikerne går inn for at fylkets videregående skoler innbyrdes skal konkurrere om å tiltrekke seg de flinkeste elevene. Dette er ganske drøyt, men slett ikke fremmed tankegods fra de blå. Markedstenkning er den eneste saliggjørende mekanismen, tom innad i offentlig sektor. Hvis Høyre får gjennomslag for en slik strategi kan vi lett ende opp med et sett av A- og B-skoler, slik fritt skolevalg i Oslo har resultert i. Dette er en villet strategi for å sentralisere det videregående opplæringstilbudet. Innen kort tid vil skoler som taper i konkurransen måtte stenge dørene. Dette vil igjen få store negative, samfunnsmessige konsekvenser.

Skole som individuell rettighet må vektes opp mot skolens rolle i samfunnet. Fritt skolevalg er en individualisering, hvor samfunnsperspektivet forsvinner. Skal skolen utjevne forskjeller må det tradisjonelle dannelsesperspektivet løftes frem. «Sammensatte klasserom» er derfor den beste måten å få til det på. Dette uttalte Simon Malkenes, tidligere lektor på Ulsrud vg skole i Oslo, i intervju med Aftenposten (22.10.18)

Malkenes’ uttalelser samsvar helt med skolens mandat og samfunnsoppdrag.

Vi som forsvarer nærskoleprinsippet vil ikke innskrenke elevenes valgfrihet og heller ikke hindre elevene og talentene i å realisere sine utdanningsønsker og drømmer. Men et fullt «frislipp», som Høyre-politikerne legger opp til kan føre til tilstander vi har sett i Osloskolen. Det er vi ikke interessert i. Agderungdommen skal beholde et bredt og desentralisert utdanningstilbud. Og det skal fortsatt bo folk på hele Agder.

Når strukturen for videregående opplæring skal utformes må den gis en desentralisert profil. Det må opprettholdes et bredt og likeverdig tilbud innenfor studieforberedende og yrkesfaglig opplæring ved eksisterende skoler i begge Agder-fylkene. Bosetningen er konsentrert rundt regionene Kristiansand og Arendal/Grimstad, men det bor også folk på Lister, i Setesdal og i Risør/Gjerstad

Avstandene mellom byene langs kyststripa er ikke lange, men skoleveien må ikke forlenges. (For elever som bor i de indre bygder er den mer enn lang nok )

Tine Sundtoft, prosjektleder for Agder fylkeskommune og tidligere Høyre-politiker, skriver i «Regionplan for Agder 2030» at «..vi må planlegge bosetningen på Agder på en måte som reduserer behovet for transport. Det betyr ikke at alle skal bo i høyhus i Kristiansand sentrum, men det betyr at vi må tenke bomiljøer, butikker og offentlig servicetilbud mer konsentrert enn vi har vært vant til..»

Prosjektlederen gjør seg med dette til talsperson for at det offentlige tjenestetilbudet, herunder videregående opplæring, må «konsentreres» (les: sentraliseres)

Bærekraftsperspektivet i regionplanen er dermed lite troverdig og forutsigbart.

Visjonen om å «Ta hele Agder i bruk» vil forbli et hult honnørord hvis man ikke forsvarer og opprettholder nærskoleprinsippet.

Dette bør velgerne ha i tankene når de skal avgi stemme ved fylkestingsvalget.

PS: I tillegg til Høyre har både Frp og Venstre programfestet fritt skolevalg.

Vidar Iversen,

lærer og listekandidat for Risør Rødt.