annonse

Har ingen dokumentasjon fra møte med storutbygger

INGEN DOKUMENTASJON
INGEN DOKUMENTASJON: Etter at Fylkesmannen annullerte 11 Oddensenter-dispensasjoner gitt av Grimstad kommune var det et møte mellom kommune og utbygger på rådhuset om veien videre. Dette er et dronefoto av Grimstad sentrum, med Odden-området, Torskeholmen, gjestehavna og Biodden. (Foto: Frank Johannessen)

+ Hele den politiske og administrative kommuneledelsen tok imot storutbyggeren på Odden etter Fylkesmannens dispensasjonsavslag. Det finnes ikke referat eller annen skriftlig dokumentasjon fra møtet.

Pål Yngve Berg

Agderposten fortalte nylig at Grimstad kommune gjennom tre salgskontrakter kan tjene millioner på å dispensere og tillate planendringer i Odden-området.

Profilert jussprofessor Jan Frithjof Bernt kritiserte dobbeltrollen, og sa at det er klart problematisk at kommunen inngår en avtale der de har direkte økonomisk interesse i å treffe et dispensasjonsvedtak.

Teknisk utvalg i Grimstad har tidligere vedtatt å gi Scala Eiendom AS 11 dispensasjoner i forbindelse med Odden-utbyggingen, men Fylkesmannen annullerte nylig alle sammen etter en naboklage.

Dette førte raskt til møtevirksomhet mellom kommune og utbygger, og partene samlet seg på rådhuset i Grimstad 13. august.

Refses av Arbeiderpartiet

Agderposten ba i forrige uke om innsyn i innkalling, dagsorden og møtereferat for å få dokumentert dialogen.

Kommunens svar forelå onsdag. Nå viser det seg at det ikke finnes ett eneste papir som kan knyttes til begivenheten på rådhuset.

– Scala Eiendom ba om en samtale knyttet til fylkesmannens beslutning i klagesaken for Oddensenteret og ønsket å komme til rådhuset. Vi avtalte tid til en slik samtale og gjennomførte den 13. august. Det ble ikke satt opp agenda i forkant og det ble heller ikke skrevet referat fra møtet. Til stede i samtalen var rådmann, kommunalsjef samfunn og miljø, enhetsleder for byggesak, enhetsleder for plan, miljø og landbruk samt saksbehandler i byggesaken. I tillegg var ordfører og varaordfører til stede, opplyser kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen.

Ordførerkandidatene Marit Grefstad (Ap) og Arnt Gunnar Tønnessen (V) er kritiske til den manglende dokumentasjonen.

– Dette er ganske ille. Vi må få på plass ryddighet og skriftlighet. Det bør være en selvfølge at vi refererer fra møter. Det er en sånn ukultur vi snakker om. Det handler om profesjonalitet og orden, fastslår Grefstad.

– Det er rart at det ikke det foreligger innkalling med agenda. Det burde det gjøre til alle møter der ordfører deltar, og er en del av en åpenhetskultur. Når det gjelder intensjonene bak Odden-kontraktene, tror jeg tanken bak var å sikre at ikke utbyggerne stikker av med hele gevinsten, sier Tønnessen.

Nettopp omfattende mangel på skriftlighet og dokumentasjon var ett av BDO-granskernes mest alvorlige funn under sin helsekjøp-undersøkelse i 2016.

Både Scala Eiendoms direktør og ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) ble intervjuet av Grimstad Adressetidende etterpå, og det ble rapportert om et positivt og konstruktivt møte.

– Vi ble enige om at den beste og raskeste veien for å nå målet, som vi alle er enige om er en utvidelse og fornyelse av Odden, er å ha en forenklet reguleringsprosess på byggetrinn 1, altså utvidelse av dagens senter, og at det blir full reguleringsprosess på byggetrinn 2. Det er veldig stor optimisme for at man kan komme i gang med bygging i 2020 på Odden, sa ordføreren til lokalavisen.

Ordfører: – Svært uvanlig

Glimsdal opplyser til Agderposten at ordfører, varaordfører og leder av teknisk utvalg (TU) deltok som observatører på det administrative møtet.

– Er det vanlig at ordfører/varaordfører er observatører på administrative møter i kommunen?

– Det er svært uvanlig at varaordfører/ordfører er observatør på administrative møter. Det er kun i helt særlige tilfelle. Denne saken har stor allmenn interesse, og det har vært betydelig politisk engasjement i saken. Jf. behandling i TU, svarer ordføreren i en e-post.

– Og deretter gi så tydelige signaler til offentligheten i utbyggingssaker før politisk behandling?

– Grunnlaget for signalene til offentligheten ligger i den tydelige holdningen i politisk behandling av saken i TU.

Han svarer slik på om det er klokt at kommunens øverste politiske leder går inn som observatør i administrative møter og gir signaler i plan- og utbyggingssaker:

– I noen tilfeller kan det være klokt, hvis alle parter er bevisst på ulike roller og opptrer ryddig i henhold til det, uttaler ordfører Kjetil Glimsdal.

Store utbygginger gir mer penger

Kommunen solgte i 2014 og 2015 to eiendommer til den daværende eieren av Oddensenteret. Hvis det innen 10 år etter disse avtalene ble undertegnet vedtas en dispensasjon eller planendring som tillater boliger eller hotell ut over et kontraktsfestet antall kvadratmeter, skal kommunen ha et tilleggsvederlag pr. kvadratmeter.

Så langt har imidlertid den planlagte Odden-utbyggingen stått helt stille.

Kommunen har også tilbakekjøpsklausuler i Odden-kontraktene.